Chào mừng bạn đến website của LÊ HOÀNG - Nhà Nhập Khẩu cấp quốc gia

Tài Liệu ZKTeco

01. Phần mềm quản lý chấm công ZKTimeNET 3.0 

   Phần mềm chấm công ZKTimeNET 3.0

02. Phần mềm quản lý kiểm soát rà vào ZKAccess 3.5  

   Phần mềm kiểm soát ZKAccess 3.5

03. Phần mềm quản lý hệ thống khóa Khách sạn  

   Phần mềm ZKBioLock Hotel

 
04.Phần mềm BioTime 8.0

   Phần mềm Bio Time 8.0 
 

05.Phần mềm ZKBioAccessIVS

   Phần mềm ZKBioAccessIVS
 

06.Phần mềm ZKBioSecurity_V5000

   Phần mềm ZKBioSecurity_V5000

Đăng ký đại lý, nhấn vào đây

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ